Działalność biegłego rewidenta – zakres działań

Kot potrzebuje biegłego rewidenta?

Coraz więcej przedsiębiorców potrzebuje sporządzenia audytu. Bądź rzeczywistej rewizji finansowej, którą dokonać może tylko biegły rewident czyli potocznie zwany audytor.

Należy pamiętać, że rewident nie jest tylko audytorem ale także doradcą, który może pomagać firmie w rachunkowości czy przeglądzie sprawozdań. Najczęściej biegły rewident jest potrzebny przedsiębiorcą do zbadania sprawozdań finansowych. Wiele osób udaje się do biegłego rewidenta po doradztwo finansowe, analizę szans czy zagrożeń jakie stoją przed daną firmą. Rewident może również zajmować się oceną prawdziwości prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kilkoma działaniami jakimi może zajmować się biegły rewident Łódź są między innymi badania przy zakładaniu spółki akcyjnej czy podczas badania możliwości podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Tak jak wspomniano wyżej, biegły rewident nie jest tylko audytorem lecz także doradcą. Zatem może dokonywać działań takich jak: doradztwo podatkowe, doradztwo w sprawie zakresu organizacji. Może on również prowadzić postępowania likwidacyjne bądź upadłościowe. Biegły rewident jest ekspertem zatem może dokonywać ekspertyz i wyrażać opinie finansowo – ekonomiczne. Badania wykonywane przez biegłego rewidenta mają na celu wystawienie opinii wraz z raportem o tym czego dane badanie dotyczyło, na przykład sprawozdania finansowego. Przy wystawianiu takiej pisemnej opinii rewident omawia rzetelność i jasność przedstawienia przez firmę sytuacji majątkowej czy finansowej oraz czy opisywane sprawozdanie finansowe jest w pełni zgodne z wykorzystanymi zasadami rachunkowości.

Należy pamiętać, że biegły rewident wykonuje swoje obowiązki jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek i w swoim własnym imieniu. Może on również występować jaki wspólnik spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej. Często niewiadomym jest, że tytuł jakim posługuje się biegły rewident jest tytułem prawnym podlegającym ochronie prawnej. Biegły rewident to zadów odpowiedzialny i podlegający ogromnemu zaufaniu społecznemu zatem żaden przedsiębiorca nie powinien bać się jego działalności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *