What is a tech stack and why does it matter?

What is a tech stack and why does it matter?

  1. How does a tech stack impact the development process?
  2. Back-end technologies in a tech stack: PHP, Python, Ruby, Node.js
  3. Scalability and performance optimization in a tech stack
  4. Version control systems and their importance in a tech stack


 

How does a tech stack impact the development process?

Wpływ stosu technologicznego na proces rozwoju

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, a zwłaszcza w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Stos technologiczny, zwany również stos technologiczny, odnosi się do zestawu narzędzi, technologii i języków programowania używanych do tworzenia aplikacji i systemów informatycznych. Wybór odpowiedniego stosu technologicznego ma ogromny wpływ na cały proces rozwoju, od planowania i projektowania po wdrażanie i utrzymanie.

Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze stosu technologicznego, jest rodzaj aplikacji, którą chcemy stworzyć. Czy jest to aplikacja mobilna, internetowa, desktopowa czy może system wbudowany? Każdy rodzaj aplikacji ma swoje unikalne wymagania i ograniczenia, dlatego ważne jest, aby wybrać stos technologiczny, który najlepiej odpowiada tym potrzebom. Na przykład, jeśli chcemy stworzyć aplikację mobilną, możemy wybrać stos technologiczny oparty na języku programowania Java lub Kotlin dla systemu Android, lub Objective-C lub Swift dla systemu iOS.

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest doświadczenie i umiejętności zespołu programistycznego. Każdy stos technologiczny ma swoje własne narzędzia, frameworki i biblioteki, które programiści muszą znać i umieć obsługiwać. Jeśli zespół programistyczny jest już obeznany z danym stosu technologicznego, to wybór tego stosu może przyspieszyć proces rozwoju, ponieważ programiści nie będą musieli uczyć się nowych narzędzi i technologii. Z drugiej strony, jeśli zespół programistyczny nie ma doświadczenia w danym stosie technologicznym, może to prowadzić do opóźnień i trudności w rozwoju.

Kolejnym ważnym aspektem jest skalowalność i wydajność stosu technologicznego. Czy stos technologiczny jest w stanie obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników i transakcji? Czy jest wystarczająco wydajny, aby zapewnić szybką i płynną pracę aplikacji? Wybór stosu technologicznego o odpowiedniej skalowalności i wydajności jest kluczowy dla sukcesu aplikacji w długim okresie czasu. Na przykład, jeśli tworzymy aplikację internetową, możemy wybrać stos technologiczny oparty na frameworku takim jak Django lub Ruby on Rails, które są znane z wysokiej wydajności i skalowalności.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest dostępność i wsparcie społeczności dla stosu technologicznego. Czy istnieje duża społeczność programistów, którzy korzystają z tego stosu? Czy istnieje wiele dostępnych zasobów, takich jak dokumentacja, samouczki i fora dyskusyjne? Istnienie dużej społeczności i dostępnych zasobów może znacznie ułatwić proces rozwoju, ponieważ programiści mogą znaleźć pomoc i wsparcie w razie potrzeby.

Wreszcie, stos technologiczny może mieć wpływ na koszty projektu. Niektóre technologie i narzędzia są darmowe lub mają niskie koszty licencji, podczas gdy inne mogą być drogie lub wymagać płatnych licencji. Wybór stosu technologicznego, który pasuje do budżetu projektu, jest ważny dla sukcesu projektu.

Podsumowując, stos technologiczny ma ogromny wpływ na cały proces rozwoju oprogramowania. Wybór odpowiedniego stosu technologicznego może przyspieszyć proces rozwoju, zwiększyć skalowalność i wydajność aplikacji, zapewnić dostęp do wsparcia społeczności oraz dostosować się do budżetu projektu. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty i wymagania przed podjęciem decyzji dotyczącej stosu technologicznego.

Słowa kluczowe: stos technologiczny, proces rozwoju, aplikacja mobilna, aplikacja internetowa, aplikacja desktopowa, system wbudowany, język programowania, narzędzia, frameworki, biblioteki, doświadczenie zespołu programistycznego, skalowalność, wydajność, dostępność, wsparcie społeczności, koszty projektu.

Frazy kluczowe: wpływ stosu technologicznego na proces rozwoju oprogramowania, wybór stosu technologicznego, rodzaj aplikacji, wymagania aplikacji, doświadczenie zespołu programistycznego, skalowalność stosu technologicznego, wydajność stosu technologicznego, dostępność i wsparcie społeczności, koszty stosu technologicznego.

Front-end technologies in a tech stack: HTML, CSS, JavaScript

HTML, which stands for HyperText Markup Language, is the backbone of any web page. It provides the structure and content of a website, allowing developers to define the various elements and their relationships. HTML uses tags to mark up different parts of a webpage, such as headings, paragraphs, images, and links. It provides a standardized way of organizing and presenting information on the web.

CSS, or Cascading Style Sheets, is responsible for the visual presentation of a website. It allows developers to define the layout, colors, fonts, and other visual aspects of a webpage. CSS works hand in hand with HTML, enabling developers to separate the content from its presentation. This separation of concerns makes it easier to maintain and update the design of a website without affecting its underlying structure.

JavaScript, on the other hand, is a programming language that adds interactivity and dynamic behavior to a website. It allows developers to create interactive elements, handle user input, and manipulate the content of a webpage in real-time. JavaScript is widely used for creating animations, validating forms, implementing sliders, and much more. It is a versatile language that has become an integral part of modern web development.

When it comes to building a tech stack for front-end development, HTML, CSS, and JavaScript are the foundation. These three technologies work together to create a seamless user experience and bring a website to life. However, they are often complemented by other tools and frameworks that enhance productivity and streamline the development process.

One such framework is Bootstrap, which is built on top of HTML, CSS, and JavaScript. Bootstrap provides a set of pre-designed components and styles that can be easily customized to create responsive and mobile-friendly websites. It simplifies the process of building a website by providing ready-to-use templates and a grid system that ensures consistency across different devices.

Another popular framework is React, a JavaScript library for building user interfaces. React allows developers to create reusable UI components and efficiently update the user interface when the underlying data changes. It follows a component-based architecture, making it easier to manage complex UIs and improve performance. React has gained widespread adoption and is used by many large-scale applications.

Angular is another powerful framework for front-end development. It is a full-featured platform that provides a robust set of tools and features for building complex web applications. Angular follows a declarative approach, allowing developers to define the desired state of the UI and let Angular handle the updates. It also provides features like dependency injection, routing, and testing, making it a comprehensive solution for front-end development.

In addition to these frameworks, there are numerous other tools and libraries available for front-end development. jQuery, for example, is a popular JavaScript library that simplifies DOM manipulation and event handling. It provides a concise and intuitive API for common tasks, making it easier to write JavaScript code.

As for the keywords and long-tail phrases, here they are:

Keywords: front-end technologies, HTML, CSS, JavaScript, web development, user interface, seamless user experience, visual presentation, interactivity, dynamic behavior, tech stack, Bootstrap, React, Angular, jQuery.

Long-tail phrases: building visually appealing websites, user-friendly applications, backbone of a web page, standardized way of organizing information, separation of concerns, adding interactivity to a website, manipulating content in real-time, enhancing productivity, streamlining development process, creating responsive websites, reusable UI components, managing complex UIs, improving performance, full-featured platform for web applications, simplifying DOM manipulation, concise API for common tasks.

 

Back-end technologies in a tech stack: PHP, Python, Ruby, Node.js


 

Back-end technologies in a tech stack: PHP, Python, Ruby, Node.js

PHP, originally known as Personal Home Page, is a widely-used open-source scripting language. It is specifically designed for web development and can be embedded into HTML. PHP offers a vast array of frameworks such as Laravel, Symfony, and CodeIgniter, which simplify the development process and provide a solid foundation for building scalable and secure web applications. With its extensive documentation and large community support, PHP remains a popular choice for developers.

Python, on the other hand, is a versatile and powerful programming language that can be used for various purposes, including web development. It offers a wide range of frameworks such as Django, Flask, and Pyramid, which provide developers with the tools and libraries needed to build robust and scalable web applications. Python’s simplicity, readability, and vast ecosystem make it a preferred choice for many developers.

Ruby, known for its elegant syntax and developer-friendly environment, is another popular back-end technology. It is often associated with the Ruby on Rails framework, which follows the convention over configuration principle, making it easy to develop web applications with less code. Ruby on Rails provides a comprehensive set of tools and libraries, enabling developers to build complex web applications quickly and efficiently.

Node.js, built on Chrome’s V8 JavaScript engine, is a runtime environment that allows developers to run JavaScript on the server-side. It has gained significant popularity in recent years due to its event-driven, non-blocking I/O model, which makes it highly scalable and efficient for handling concurrent requests. Node.js has a vast ecosystem of modules and packages available through its package manager, npm, making it easy to integrate third-party libraries and frameworks into your application.

Each of these back-end technologies has its strengths and weaknesses, and the choice depends on various factors such as project requirements, developer expertise, and scalability needs. PHP, with its long-standing presence and extensive community support, is a reliable choice for building web applications. Python, with its versatility and simplicity, is suitable for a wide range of projects. Ruby, with its elegant syntax and developer-friendly environment, is ideal for rapid application development. Node.js, with its event-driven architecture, is well-suited for building real-time applications and handling high traffic loads.

In conclusion, the choice of back-end technology depends on the specific requirements of your project and the expertise of your development team. PHP, Python, Ruby, and Node.js are all powerful and popular options, each with its unique features and advantages. By understanding the strengths and weaknesses of each technology, you can make an informed decision that aligns with your project goals and objectives.

Keywords: back-end technologies, PHP, Python, Ruby, Node.js, web development, frameworks, Laravel, Symfony, CodeIgniter, Django, Flask, Pyramid, Ruby on Rails, runtime environment, JavaScript, scalability, event-driven, non-blocking I/O, npm, project requirements, developer expertise, rapid application development, real-time applications, high traffic loads.

Long-tail phrases: PHP frameworks for web development, Python frameworks for web development, Ruby on Rails for rapid application development, Node.js for real-time applications, choosing the right back-end technology, scalability in back-end development, advantages of PHP in web development, benefits of Python in back-end development, Ruby on Rails vs. other frameworks, Node.js for handling high traffic loads.

Microservices architecture and its impact on tech stack selection

One of the key advantages of microservices architecture is its impact on tech stack selection. With monolithic applications, developers are often limited to a single technology stack, which may not be the best fit for all components of the application. In contrast, microservices allow developers to choose the most appropriate technology stack for each service based on its specific requirements. This flexibility enables organizations to leverage the strengths of different technologies and frameworks, resulting in more efficient and scalable solutions.

The decoupled nature of microservices also allows for easier adoption of new technologies. Since each service is independent, it can be rewritten or replaced with a different technology stack without affecting the entire application. This flexibility enables organizations to stay up-to-date with the latest advancements in technology and adapt to changing business needs.

Another advantage of microservices architecture is the ability to scale individual services independently. In a monolithic application, scaling requires scaling the entire application, even if only a specific component is experiencing high demand. Microservices, on the other hand, allow organizations to allocate resources based on the specific needs of each service. This fine-grained scalability ensures optimal resource utilization and improved performance.

However, microservices architecture also introduces certain challenges in tech stack selection. With multiple services using different technologies, organizations need to ensure that they have the necessary expertise and resources to support and maintain each technology stack. This may require additional training or hiring of specialized developers, which can increase costs and complexity.

Furthermore, the increased number of services in a microservices architecture can lead to a more complex deployment and monitoring process. Each service may have its own deployment requirements and monitoring tools, which can make it challenging to manage the entire system. Organizations need to invest in robust deployment and monitoring solutions to ensure the smooth operation of their microservices architecture.

In conclusion, microservices architecture offers numerous benefits in terms of tech stack selection. It allows organizations to choose the most appropriate technology stack for each service, resulting in more efficient and scalable solutions. The decoupled nature of microservices also enables easier adoption of new technologies and fine-grained scalability. However, organizations need to be mindful of the challenges introduced by microservices, such as the need for specialized expertise and the complexity of deployment and monitoring.

Keywords: microservices architecture, tech stack selection, decoupled, flexibility, scalability, monolithic applications, independent services, lightweight protocols, efficient solutions, resource utilization, performance, challenges, expertise, deployment, monitoring.

Long-tail phrases:
– Impact of microservices architecture on tech stack selection
– Advantages and challenges of microservices architecture
– Flexibility in tech stack selection with microservices
– Scalability benefits of microservices architecture
– Decoupled nature of microservices and its impact on tech stack selection
– Managing multiple technology stacks in microservices architecture
– Deployment and monitoring complexities in microservices architecture.

 

Scalability and performance optimization in a tech stack


 

Scalability and performance optimization in a tech stack

Scalability refers to the ability of a system to handle growing amounts of work, data, or users without compromising its performance. It is a critical aspect of any tech stack as it ensures that the system can handle increased demand and growth without experiencing downtime or performance degradation. Scalability can be achieved through various techniques such as horizontal scaling, vertical scaling, and distributed computing.

Horizontal scaling involves adding more machines or servers to the system to handle increased load. This approach allows for better distribution of workload and improved fault tolerance. Vertical scaling, on the other hand, involves upgrading the existing hardware or infrastructure to handle increased load. It typically involves adding more resources to a single machine or server, such as increasing CPU power, memory, or storage capacity.

Distributed computing is another approach to scalability, where the workload is distributed across multiple machines or servers. This allows for parallel processing and improved performance. Distributed systems often employ techniques like load balancing, data partitioning, and replication to ensure efficient distribution of workload and fault tolerance.

Performance optimization, on the other hand, focuses on improving the speed and responsiveness of a system. It involves identifying and eliminating bottlenecks, optimizing algorithms and data structures, and fine-tuning various components of the tech stack. Performance optimization is crucial for delivering a seamless user experience, reducing latency, and improving overall system efficiency.

One of the key aspects of performance optimization is identifying and addressing bottlenecks. Bottlenecks can occur at various levels of the tech stack, including the application layer, database layer, network layer, or even external dependencies. Profiling tools and performance monitoring can help identify these bottlenecks and guide optimization efforts.

Optimizing algorithms and data structures is another important aspect of performance optimization. By choosing efficient algorithms and data structures, developers can significantly improve the performance of their applications. Techniques like caching, indexing, and compression can also be employed to reduce latency and improve response times.

Fine-tuning various components of the tech stack, such as web servers, databases, and network configurations, can also contribute to performance optimization. This may involve optimizing server configurations, tuning database queries, or optimizing network protocols. Additionally, leveraging caching mechanisms, content delivery networks (CDNs), and load balancers can further enhance performance and scalability.

In conclusion, scalability and performance optimization are critical considerations in designing and implementing a tech stack. By ensuring that a system can handle increased workload and deliver optimal performance, businesses can provide a seamless user experience, handle growing data volumes, and stay competitive in the digital landscape. Employing techniques like horizontal scaling, vertical scaling, distributed computing, and performance optimization can help achieve these goals.

Keywords: scalability, performance optimization, tech stack, horizontal scaling, vertical scaling, distributed computing, load balancing, data partitioning, replication, bottlenecks, algorithms, data structures, caching, indexing, compression, web servers, databases, network configurations, server configurations, database queries, network protocols, caching mechanisms, content delivery networks, load balancers.

Long-tail phrases: importance of , strategies for achieving scalability and performance optimization, identifying and addressing bottlenecks in a tech stack, optimizing algorithms and data structures for improved performance, fine-tuning components of a tech stack for better scalability and performance.

Chatbot and virtual assistant technologies in a tech stack

One of the key benefits of incorporating chatbot and virtual assistant technologies into a tech stack is the ability to provide round-the-clock customer support. Unlike human agents, chatbots and virtual assistants are available 24/7, ensuring that customers can get the assistance they need at any time of the day or night. This not only improves customer satisfaction but also helps businesses save on labor costs by reducing the need for a large customer support team.

Another advantage of using chatbot and virtual assistant technologies is their ability to handle multiple customer inquiries simultaneously. Unlike human agents who can only handle one conversation at a time, chatbots and virtual assistants can engage in multiple conversations simultaneously, providing quick and efficient responses to customers. This not only reduces customer wait times but also improves overall customer experience.

Furthermore, chatbot and virtual assistant technologies can be integrated with other systems in a tech stack, such as customer relationship management (CRM) software and e-commerce platforms. This integration allows businesses to automate various tasks, such as order processing and lead generation, further streamlining their operations and improving efficiency. By automating these tasks, businesses can free up their human agents to focus on more complex and value-added activities, ultimately driving business growth.

In addition to customer support and automation, chatbot and virtual assistant technologies can also be used for personalized marketing and sales. By analyzing customer data and preferences, these technologies can deliver targeted and personalized recommendations, promotions, and offers to customers. This not only improves customer engagement but also increases the likelihood of conversion and repeat business.

Moreover, chatbot and virtual assistant technologies can be trained to handle more complex tasks and provide advanced functionalities. For example, they can assist with product recommendations, provide technical support, and even perform transactions on behalf of customers. This level of sophistication not only enhances the customer experience but also helps businesses differentiate themselves from their competitors.

In conclusion, chatbot and virtual assistant technologies have become an integral part of a tech stack for businesses across various industries. Their ability to provide round-the-clock customer support, handle multiple inquiries simultaneously, automate tasks, and deliver personalized marketing and sales experiences make them a valuable asset for businesses looking to enhance their customer service, streamline their operations, and drive business growth.

Keywords: chatbot, virtual assistant, technology, artificial intelligence, customer support, customer service, automation, CRM software, e-commerce, personalized marketing, sales, efficiency, business growth.

Long-tail phrases: round-the-clock customer support, multiple customer inquiries simultaneously, integration with other systems, personalized recommendations, targeted promotions, advanced functionalities, technical support, differentiate from competitors.

 

Version control systems and their importance in a tech stack


 

Version control systems and their importance in a tech stack

First and foremost, version control systems enable developers to track changes made to the source code over time. This allows for easy identification of who made the changes, when they were made, and what specific modifications were implemented. By maintaining a detailed history of code changes, VCS provides a safety net for developers, allowing them to revert to previous versions if necessary. This feature is particularly useful when bugs or errors are introduced, as it allows for quick and efficient troubleshooting.

Moreover, version control systems facilitate collaboration among team members. Multiple developers can work on the same project simultaneously, and VCS ensures that their changes are merged seamlessly. This eliminates the risk of conflicts and ensures that everyone is working on the most up-to-date version of the code. Additionally, VCS allows for easy branching and merging, enabling developers to work on different features or bug fixes independently and then merge their changes back into the main codebase.

Another significant advantage of version control systems is the ability to manage different versions or branches of a project. This is particularly useful when working on long-term projects that require multiple releases or when maintaining different versions for different clients. VCS allows developers to create branches for specific features or bug fixes, making it easier to manage and track changes for each version separately. This ensures that the main codebase remains stable while new features or bug fixes are being developed.

Furthermore, version control systems provide a centralized repository for the entire project’s source code. This means that all code changes and project-related files are stored in a single location, accessible to all team members. This centralized approach ensures that everyone has access to the latest codebase and eliminates the need for manual file sharing or version tracking. Additionally, VCS allows for easy collaboration with remote team members, as they can access and contribute to the project from anywhere in the world.

In addition to these benefits, version control systems offer several key features that enhance the development process. One such feature is the ability to annotate code changes with comments or commit messages. This allows developers to provide context and explanations for their modifications, making it easier for others to understand the changes made. Additionally, VCS provides tools for code review, allowing team members to review and provide feedback on each other’s code before merging it into the main codebase. This ensures code quality and helps identify potential issues or improvements.

In conclusion, version control systems are an integral part of any tech stack, providing numerous benefits and features that enhance the software development process. From tracking changes and facilitating collaboration to managing different versions and providing a centralized repository, VCS plays a vital role in ensuring code quality, project stability, and efficient teamwork. By implementing a version control system, development teams can streamline their workflow, improve productivity, and deliver high-quality software.

Keywords: version control systems, VCS, software development, collaboration, code quality, project stability, source code, history, revert, bugs, errors, troubleshooting, merging, branching, releases, clients, centralized repository, access, remote team members, annotations, commit messages, code review, code quality, productivity, software.

Long-tail phrases: importance of version control systems in a tech stack, benefits of version control systems, key features of version control systems, managing changes in software development projects, collaboration in version control systems, branching and merging in version control systems, managing different versions in version control systems, centralized repository in version control systems, code review in version control systems, improving code quality with version control systems.

Introduction to tech stack: Definition and components

Stos technologiczny, znany również jako tech stack, odnosi się do zestawu technologii, narzędzi i frameworków używanych do budowy i wdrażania aplikacji lub systemów informatycznych. Jest to zbiór komponentów, które współpracują ze sobą, aby umożliwić rozwój oprogramowania i dostarczenie wartościowych rozwiązań dla użytkowników.

Definicja stosu technologicznego może się różnić w zależności od kontekstu i branży, ale ogólnie obejmuje kilka głównych składników. Pierwszym z nich jest język programowania, który stanowi podstawę tworzenia aplikacji. Istnieje wiele języków programowania do wyboru, takich jak Java, Python, C++, JavaScript, Ruby i wiele innych. Wybór języka programowania zależy od preferencji programistów, wymagań projektu i specyfiki aplikacji.

Kolejnym ważnym składnikiem stosu technologicznego jest framework. Framework to zestaw narzędzi, bibliotek i szablonów, które ułatwiają programistom tworzenie aplikacji. Frameworki oferują gotowe rozwiązania dla często spotykanych problemów, takie jak zarządzanie bazą danych, obsługa żądań HTTP, uwierzytelnianie użytkowników i wiele innych. Popularne frameworki to Django dla języka Python, Ruby on Rails dla Ruby, Angular dla JavaScript i wiele innych.

Baza danych to kolejny kluczowy składnik stosu technologicznego. Baza danych służy do przechowywania i zarządzania danymi aplikacji. Istnieje wiele rodzajów baz danych, takich jak relacyjne bazy danych (np. MySQL, PostgreSQL), bazy danych NoSQL (np. MongoDB, Cassandra) i wiele innych. Wybór bazy danych zależy od rodzaju danych, skalowalności, wydajności i innych czynników.

Serwer aplikacyjny to kolejny ważny element stosu technologicznego. Serwer aplikacyjny jest odpowiedzialny za obsługę żądań klienta i dostarczanie odpowiedzi. Popularne serwery aplikacyjne to Apache Tomcat, Nginx, Microsoft IIS i wiele innych. Wybór serwera aplikacyjnego zależy od wymagań projektu, skalowalności, wydajności i innych czynników.

Dodatkowo, stos technologiczny może zawierać wiele innych składników, takich jak system kontroli wersji (np. Git), narzędzia do automatyzacji budowy i wdrażania (np. Jenkins, Travis CI), narzędzia do testowania (np. Selenium, JUnit) i wiele innych. Wybór tych składników zależy od potrzeb projektu i preferencji zespołu programistycznego.

Ważne jest również zrozumienie, że stos technologiczny może się różnić w zależności od rodzaju aplikacji. Na przykład, stos technologiczny dla aplikacji webowej może obejmować język programowania tak jak JavaScript, framework tak jak Angular, bazę danych tak jak MongoDB i serwer aplikacyjny tak jak Nginx. Natomiast stos technologiczny dla aplikacji mobilnej może obejmować język programowania tak jak Java lub Swift, framework tak jak React Native, bazę danych tak jak SQLite i wiele innych.

Wnioskiem jest to, że stos technologiczny jest nieodłącznym elementem procesu tworzenia oprogramowania. Wybór odpowiednich składników stosu technologicznego jest kluczowy dla sukcesu projektu. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć definicję i składniki stosu technologicznego oraz dostosować je do konkretnych wymagań i celów projektu.

Słowa kluczowe: stos technologiczny, tech stack, język programowania, framework, baza danych, serwer aplikacyjny, system kontroli wersji, narzędzia automatyzacji budowy i wdrażania, narzędzia testowania.

Frazy kluczowe: definicja stosu technologicznego, składniki stosu technologicznego, wybór języka programowania, wybór frameworka, wybór bazy danych, wybór serwera aplikacyjnego, system kontroli wersji w stosie technologicznym, narzędzia automatyzacji budowy i wdrażania w stosie technologicznym, narzędzia testowania w stosie technologicznym.

Specjalista ds pozycjonowania w CodeEngineers.com
Nazywam się Łukasz Woźniakiewicz, jestem właścicielem i CEO w Codeengineers.com, agencji marketingu internetowego oferującej między innymi takie usługi jak pozycjonowanie stron/sklepów internetowych, kampanie reklamowe Google Ads.

Jeśli interesują Cię tanie sponsorowane publikacje SEO bez pośredników - skontaktuj się z nami:

Tel. 505 008 289
Email: ceo@codeengineers.com
Łukasz Woźniakiewicz